Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Silvana Senff Women en op alle met Silvana Senff Women aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.4 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Silvana Senff Women in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 Silvana Senff Women behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6 Door het gebruik van de internetsite van Silvana Senff Women en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.7 Silvana Senff Women is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

1.8 www.silvanasenff.nl is een onderdeel van Silvana Senff Women.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Silvana Senff Women zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Silvana Senff Women behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en Silvana Senff Women komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Silvana Senff Women gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Silvana Senff Women garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Silvana Senff Women vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 Silvana Senff Women kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  • U kunt kiezen voor betaling via iDeal, via bankrekeningnummer ING 4596835 (IBAN: NL17INGB 0004596835 - BIC: INGBNL2A) of contant in de winkel.
  • Het door Silvana Senff Women verzekerde pakket wordt in de regel binnen 3 a 5 werkdagen via DHL bij u bezorgd. U kunt de bestelling uiteraard ook in de winkel ophalen, dan betaalt u geen verzendkosten.

iDeal

Vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van de specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Betalingen worden uitgevoerd door betalingspartner Mollie Payments. Het is daarom mogelijk dat u deze naam tegenkomt op uw rekeningafschrift.

BANK 

Indien u kiest voor betaling via de bank zal uw pakket verstuurd worden zodra uw betaling is ontvangen.

VERZENDKOSTEN:
 Nederland: 6,95 euro.

3.7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 1 week na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4: Levering

4.1 Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie (3) tot vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al wat de klant op grond van enige overeenkomst aan Silvana Senff Women verschuldigd is, heeft voldaan. Eventuele retourzendingen aan Silvana Senff Women zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant Silvana Senff Women daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Silvana Senff Women de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft zij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Silvana Senff Women te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd, ongebruikt, geur- en rookvrij zijn en tevens voorzien zijn van alle originele labels.

6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Silvana Senff Women zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) dagen van het door de klant aan Silvana Senff Women betaalde.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Silvana Senff Women is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Silvana Senff Women. Silvana Senff Women is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2 Indien Silvana Senff Women, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3 Het is mogelijk dat Silvana Senff Women op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Silvana Senff Women is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8: Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Silvana Senff Women niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, ziekte onder het personeel, niet of  niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Silvana Senff Women, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Silvana Senff Women, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10: Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Silvana Senff Women vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
  2. het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site;
  3. het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties;
  4. het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins;

10.2 Silvana Senff Women neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels- en wetgeving in acht.

10.3 Silvana Senff Women verstrekt, zonder uw toestemming,  geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Diversen

12.1 Silvana Senff Women is gevestigd te Voorburg, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder nr.53408535. Het BTW identificatienummer is NL850869675B01.

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Silvana Senff Women, naar het email adres info@silvanasenff.nl, zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3 Wanneer door Silvana Senff Women gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Silvana Senff Women deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.